koziołek
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Moja przygoda z Koziołkiem Matołkiem”


1.    Organizatorem konkursu jest  Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze – Punkt biblioteczny w Kiełpinie
2.    Konkurs rozpoczyna się 6-go maja 2019 r. i trwać będzie do 28 maja 2019r.
3.    Temat prac konkursowych brzmi: „Moja przygoda z Koziołkiem Matołkiem”.
4.    W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas II, III, IV szkół podstawowych.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1.    Prace konkursowe należy dostarczyć do Punktu bibliotecznego w Kiełpinie , ul. Kiełpin 9 do
do dnia 28-go maja 2019 roku do godz. 18:00.
2.    Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Moja przygoda z Koziołkiem Matołkiem”
3.    Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

4.    Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
5.    Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, tel. opiekuna i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6.    Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Wyniki konkursu i nagrody
1.    Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2.    Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3.    Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 30 maja o godz. 17:00 w Punkcie bibliotecznym w Kiełpinie, ul. Kiełpin 9.
4.    Nagrody za miejsce I, II oraz III  będę przyznane w trzech kategoriach wiekowych – klasa II, III i IV. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród w postaci wyróżnień.
5.    Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
.
Postanowienia końcowe:
1.    Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas uroczystego wręczenia nagród dnia 30 maja w Punkcie bibliotecznym w Kiełpinie.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania oraz  nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.
3.    Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na stronie internetowej organizatora.
4.    Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.